logo

Regulamin

REGULAMIN SERWISU  http://www.grupacdf.pl/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu http://www.grupacdf.pl/

II. DEFINICJE

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
Grupa CDF – Grupa CDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mazurska 12/18, 10-520 Olsztyn, nr KRS 0000534287, NIP: 7393871697, Regon: 36029882200000, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
Serwis - serwis Grupa CDF
Zasoby serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty związane ze świadczonymi usługami doradztwa finansowego oraz produktami finansowymi, oferty nieruchomości, ogłoszenia o pracę, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu.
Serwis - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  STRON

Serwis http://www.grupacdf.pl/, jak i zawarte w nim materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony przewidzianej przez przepisy prawa autorskiego.
 • Wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafiki i inne zamieszczone w Serwisie stanowią własność Grupa CDF.
 • Każdy z użytkowników jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego.
 • Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Grupa CDF i w ramach przeznaczenia określonego przez Grupa CDF. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z pod adresem biuro@grupacdf.pl.
 • Znaki towarowe, handlowe, firmowe które widnieją w serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami prawa. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika i wystąpienia szkody, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na rzecz Grupa CDF na zasadach ogólnych.
 • Grupa CDF oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Grupa CDF nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 • Grupa CDF nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych w Serwisie oraz formularzach kontaktowych.
 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciwko Grupa CDF, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 • Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym bądź poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera.
 • Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz pośrednictwem finansowym.
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Grupa CDF.
 • Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres biuro@grupacdf.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 • Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.
 • Wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Sztandarowym celem serwisu jest ochrona prywatności Użytkownika, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.
 • Wszelkie nieprawidłowości dostrzeżone przez Użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu winny być zgłoszane na adres: biuro@grupacdf.pl.
Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.
 • Grupa CDF może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

VI. ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE

 • Grupa CDF nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Grupa CDF nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 • Grupa CDF dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Jednocześnie Grupa CDF nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 • Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Grupa CDF zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 • Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres oddziału Grupa CDF 10-520 Olsztyn, ul. Mazurska 12/18 oraz na adres e-mail: biuro@grupacdf.pl.
 • Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 • W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.
 • Regulamin obowiązuje od 01 lipca 2015 roku.