logo

Polityka prywatności i regulamin serwisu www.grupacdf.pl

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, pragniemy zapoznać Państwa z polityką przetwarzania danych osobowych przez GrupaCDF Sp. z o.o.:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPACDF Sp. z o. o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Mazurskiej 12/18, 10-520 Olsztyn KRS 0000534287, NIP 7393871697, REGON 360298822

Kontakt z Administratorem:

Kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możliwy jest w formie pisemnej na adres GRUPA CDF Sp. z o. o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Mazurskiej 12/18, 10-520 Olsztyn lub poprzez email: biuro@grupacdf.pl

Czym są dane osobowe:

Zgodnie z art.4 pkt 1) RODO „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej” Przetwarzanie danych osobowych: Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe swoich klientów w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego celu, zapewniając odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne) i kierując się następującymi zasadami:

1. zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości - dane przetwarzane są zgodnie z prawem w sposób rzetelny i przejrzysty, za każdym razem są Państwo informowani o celu oraz podstawie prawnej przetwarzania

2. zasadą ograniczenia celu - dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego celu GRUPACDF Sp. z o. o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Mazurskiej 12/18, 10-520 Olsztyn KRS 0000534287, NIP 7393871697, REGON 360298822

3. zasadą minimalizacji danych - przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne, adekwatne w danym momencie i stosowne do określonego celu GRUPACDF Sp. z o. o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Mazurskiej 12/18, 10-520 Olsztyn KRS 0000534287, NIP 7393871697, REGON 360298822

4. zasadą prawidłowości danych - dbamy o to, aby przetwarzane dane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz podejmujemy stosowne działania w celu ich sprostowania, a jeśli nie jest to możliwe w celu usunięcia danych, które są nieprawidłowe

5. zasadą ograniczenia przechowywania – dane są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne, podyktowane celem przetwarzania oraz obowiązującymi przepisami prawa

6. zasadą integralności i poufności – dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych poprzez wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, umożliwiając dostęp tylko dla osób uprawnionych oraz środki bezpieczeństwa mające zapewnić odpowiednią ochronę przed dostępem nieuprawnionym

7. zasadą rozliczalności – zapewniamy możliwość wykazania zgodności przestrzegania powyższych zasad

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane będą przetwarzane:

  • w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem naszą ofertą oraz prawidłowego wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w brzmieniu którego przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem.
  • w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie oferowanych własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, po uprzednim uzyskaniu zgody,
  • na podstawie uzyskanej zgody Klienta dla celów związanych z prowadzeniem działań marketingowych produktów i usług osób trzecich, art. 6 ust. 1 pkt a)
  • w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności roszczeń wynikających z zawartych umów o świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  • w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - wykonanie obowiązków identyfikacyjnych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą potencjalni Kontrahenci oraz podmioty bezpośrednio zaangażowane w proces realizacji transakcji (współpracujący z nami Agenci Nieruchomości oraz Biura Nieruchomości), a także organy, do których występujemy w Państwa imieniu z żądaniem wydania odpowiednich dokumentów niezbędnych w procesie realizacji transakcji lub którym takie dokumenty w Państwa imieniu dostarczamy (organy administracji rządowej i samorządowej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, Kancelarie Notarialne, kancelarie prawne, a także podmioty związane z obsługą branży rynku nieruchomości w tym banki oraz pośrednicy kredytowi, portale ogłoszeniowe, dostawcy usług z branży IT, a także operatorzy pocztowi, dostawcy usług telekomunikacyjnych, biura rachunkowe a także inni zleceniobiorcy z usług których korzysta Administrator w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych wdrożyliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, umożliwiające dostęp tylko osobom uprawnionym, mające zapewnić odpowiednią ochronę przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, utratą czy ujawnieniem.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług a następnie do czasu wyczerpania prawnych możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów pośrednictwa i/lub okresu przechowywania dokumentacji, jaki ciąży na administratorze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), które przetwarzane będą do czasu jej odwołania, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, oraz danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) prawnie uzasadniony interes realizowanych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, które przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dobrowolność podania danych oraz konsekwencje w przypadku odmowy:

Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne a konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości zawarcia umowy oraz udzielenia Państwu informacji o naszej ofercie.

II. REGULAMIN SERWISU  https://www.grupacdf.pl/

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu https://www.grupacdf.pl/

2. DEFINICJE

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

GrupaCDF – GrupaCDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mazurska 12/18, 10-520 Olsztyn, nr KRS 0000534287, NIP: 7393871697, Regon: 36029882200000, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.

Serwis - serwis GrupaCDF

Zasoby serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty związane ze świadczonymi usługami doradztwa finansowego oraz produktami finansowymi, oferty nieruchomości, ogłoszenia o pracę, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu.

Serwis - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.

Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  STRON

 

Serwis https://www.grupacdf.pl/, jak i zawarte w nim materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony przewidzianej przez przepisy prawa autorskiego.

Wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafiki i inne zamieszczone w Serwisie stanowią własność Grupa CDF. Każdy z użytkowników jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego. Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Grupa CDF i w ramach przeznaczenia określonego przez Grupa CDF. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z pod adresem biuro@grupacdf.pl. Znaki towarowe, handlowe, firmowe które widnieją w serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami prawa. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika i wystąpienia szkody, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na rzecz Grupa CDF na zasadach ogólnych. Grupa CDF oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Grupa CDF nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu. Grupa CDF nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych w Serwisie oraz formularzach kontaktowych. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciwko Grupa CDF, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym bądź poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz pośrednictwem finansowym. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Grupa CDF. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres biuro@grupacdf.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu. Wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

6. ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE

Grupa CDF nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Grupa CDF nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa i niniejszego Regulaminu. Grupa CDF dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Jednocześnie Grupa CDF nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Grupa CDF zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres oddziału Grupa CDF 10-520 Olsztyn, ul. Mazurska 12/18 oraz na adres e-mail: biuro@grupacdf.pl. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy. Regulamin obowiązuje od 01 lipca 2015 roku.